صفحه اصلی

مهـندسین مشـاور مـهرآب سـپاهان با توکل بر ایزد مـنان ، توسـط گـروهی از مـدیران و کارشناسـان ورزیده و مـجرب با پیشینه دههـا سال سـابقه همکاری در انجام فعالیتهای مـهم عـمرانی کشور ( در وزارتخانه های جهادسازندگی سابق و وزارت نیرو) تاسیس گردیده و هم اکنون مفتخر به داشتن یک دهه سابقه فعالیت مفید در ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه های طراحی،تحقیقات و نظارت بر پروژه هـای مـهم آب و فـاضلاب ، راهـسازی و نقشه برداری و ... در استانهـای مـختلف کشـور مـی باشد  و در این راستـا تا کـنون زمینه اشتغـال زایی دههـا نفـر مـهندس و مـتخصص را فراهـم نـموده اسـت. این شرکت با پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچـه کیفیت و تامین عوامل و امکانات لازم ، جایگاه فنی و مهندسی خود را از طریق اخذ صلاحیت و رتبه بندیهای مرتبط از طریق سیستم ساجات زیر نظر معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ، ارتقاء مستمر داده است و با پایبندی به تعهـدات خـویش در انجام وظایف مـحوله ، مـوجبات رضـایتمندی کـارفریـان محترم را در وزارتخانه های مختلف کشور فراهم آورده و با ارائه خدمـات مهندسی با استفـاده از دانش و تکنولـوژی روز دنیـا ، برگ زرین دیگری به افتخارات خود افـزوده است. امـید است بتوانیم با بکارگیـری متخصصین مجرب و با مدیریت و پشتکار مضاعف در این عرصه گامهای موثری برداریم.